Shibaura kindergarten/primary school Tukiyama


2011 (Minato-ku, Tokyo)